• 073-5111419
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Privacyreglement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Motivity B.V.
Julianastraat 9A
5251 EC Vlijmen

Telefoon: 073 511 14 19 E-mail: info@motivity.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Motivity B.V.

Motivity verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Wij verwerken in voorkomende gevallen ook enkele bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw nationaliteit, BSN en mogelijk nog andere van deze bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen daar waar het ter zake dienend is en waar de registratie van dit persoonsgegeven bij de uitvoering van de werkzaamheden onderdeel is van de uitvoering van een (aan ons deels uitbestede) wettelijke taak of als er sprake is van een rechtvaardig belang.

Motivity verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Nationaliteit

 • Geslacht

 • Burgerservicenummer

 • Wettelijk identificatienummer

 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

 • CV

 • Financiële gegevens over bedrijf- en privé situatie (waaronder woonsituatie en leeftijd

  kinderen)

 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheid

 • Arbeidsdeskundig rapport

 • Uitslag van testen

 • Ziekmeldingen

 • Gegevens in een plan van aanpak en aanvraagformulieren

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

  Motivity verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het

  cliënten- bestand

 • Het uitvoeren van diensten in opdracht van (semi)overheidsorganisatie of

  outplacement opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van

  (bedrijfseconomisch) onderzoek en/of ondernemersbegeleiding;

 • Het bieden van begeleiding op maat;

 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband

  met ziekte of arbeidsongeschiktheid

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de

  verbetering van de dienstverlening

 • Facturering

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van een financiële en salaris administratie

  Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, verzekeraar of (semi)overheidsinstanties om te kunnen voldoen aan een (aan ons uitbestede) wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht, sociale ondernemersregelingen, waaronder voornamelijk het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (Ioaz), of op basis van een der volgende rechtsgrondslagen:

  • Uw toestemming, en uw uitdrukkelijk toestemming indien nodig, of
  • Om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u te voldoen of

  om door u verzochte precontractuele maatregelen te nemen, of• Om te voldoen aan een wettelijk verplichting van Motivity

  Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Motivity hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever, verzekeraar of

  uitkeringsinstantie.

In het kader van haar dienstverlening kan Motivity persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met uw verzekeraar of uitkeringsinstantie. Ook kan Motivity voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers vanonze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan dezederden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Motivity aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Motivity zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Motivity zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in dit privacyreglement heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Motivity zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Motivity passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via administratie@motivity.nl.

Uw rechten

U heeft het recht om Motivity een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Motivity verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over dit privacyreglement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Motivity B.V.
T.a.v. Alice van de Wouw

Julianastraat 9A
5251 EC Vlijmen
E-mail: administratie@motivity.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Motivity, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyreglement

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Motivity kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om dit reglement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

© 2022 Motivity. Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door Website-maker

motivity original 320x120

Deze website maakt gebruik van cookies Meer informatie